Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ".

Printer-friendly versionPDF version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΝΠΔΔ
Δ/νση: Φηρά Θήρας
Τηλ.2286028362
Φαξ 22860-25878
e-mail: [email protected]
Site: www.santoriniports.gr
Θήρα 17.05.2017
Αρ. Πρωτ.: -921-
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 140/2017 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% (CPV: 75131100-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην από 17.05.2017/920 Διακήρυξη.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6142.014 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17.05.2017.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09.06.2017 και ώρα: 17:00μμ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00π.μ. μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 17/05/2017.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων δεκατριών ευρώ (1.613,00 €), και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης, αλλά και όλων των λεπτομερειών του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος 41978), στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας www.santoriniports.gr.
Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (Τηλ. 2286028362, Fax. 2286025878, Φηρά Θήρας, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Αντώνης Αργυρός και Κωνσταντίνος Τσανάκας, email: [email protected] ).
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
Ηλίας Πελέκης

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC