Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ""

Printer-friendly versionPDF version

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 311/2017 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 161.300,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% (CPV: 45244200-1).Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεσα και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας www.santoriniports.gr. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7336.008 του  προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και τον αντίστοιχο ΚΑΕ του υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2018,. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο ν 4412/2016 και το σύστημα  υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2α του ν.4412/2016.και και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/12/2017 και ώρα: 10:00πμ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/01/2018 και ώρα: 10:00πμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23/01/2018  και ώρα 10:00π.μ. μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι  στο Μ.Ε.ΕΠ  στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ ή σε κοινοπραξία Α1 ΛΙΜΑΝΙΚΑ   
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.589,00 ευρώ και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι  (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.   Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (Τηλ. 2286028362, Fax. 2286025878, Φηρά Θήρας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντώνης Αργυρός, email: [email protected] ).  
 
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
 
 
Ηλίας Πελέκης

 

Η περίληψη και η διακήρυξη της παρούσας ανακοίνωσης βρίσκονται εδώ.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC