Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Printer-friendly versionPDF version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 2/2018 μελέτης διακήρυξης που έχει συνταχθεί από την διοικητική και οικονομική υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Θήρας , για την «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση 48/2018, απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Θήρας , στην έδρα του Δ.Λ.Τ. Θήρας που βρίσκεται στα Φηρά Θήρας ( δίπλα στο τελεφερίκ) με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ., η οποία είναι και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τα έξοδα δημοσίευσης τόσο της αρχικής όσο των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διευθύνση www.santoriniports.gr.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας , αρμόδιος υπάλληλος κος Αργυρός Αντώνιος τηλ. 2286028362 FAX 2286025878 ,email : [email protected] .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Θήρας
Πελέκης Ηλίας

 

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC