Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Printer-friendly versionPDF version

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Θήρα 27/03/2018
Αριθ. Πρωτ. 714
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης “ΘΗΡΑ” αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την εφαρμογή του κώδικα ISPS-Έτος 2018-2019», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.
Ταχυδρομική διεύθυνση : Φηρά 84700, Θήρα, τηλ: 22860 28362, fax: 22860 25878
Είδος της Αναθέτουσας Αρχής και κύρια δραστηριότητα: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας/ΝΠΔΔ
Είδος Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
Διαδικτυακή Πύλη διενέργειας του Διαγωνισμού: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας στη διεύθυνση http://www.santoriniports.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 56110.
Προϋπολογισμός: 1.168.104,00 €, πλέον ΦΠΑ
CPV: 79710000-4 υπηρεσίες ασφάλειας
Περιγραφή : Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας οι οποίες αφορούν: τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και προσώπων, επιτήρηση συστημάτων CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση καταστάσεων εισερχομένων –
εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών, χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της Διακήρυξης
Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2% για ποσό ίσο με 23.362,08 Ευρώ
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28 Mαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00
Διευκρινίσεις: Ερωτήματα επί των τευχών της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και 26/4/2018 και ώρα 12:00:00
Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ
ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC