Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ»

Printer-friendly versionPDF version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ν. Θήρα, 24/05/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1348
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ»
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου «Επισκευή τμήματος ανωδομής λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας», με προϋπολογισμό 100.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) .
Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45241300-1, Κωδικός NUTS: EL 422.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ τάξης Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων δεκατριών (1.613,00€) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7336.005 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73736 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.santoriniports.gr. Γενικές πληροφορίες δίνονται από τον κ. Αργυρό Αντώνη, τηλ.: 22860-28362, Fax: 22860-25878, e-mail: [email protected]
Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 24-5-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003155597)
Εγκρίθηκε με την αριθμό 49/2018 Απόφαση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πελέκης Ηλίας

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC