Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

«Λήψη μέτρων για τη λειτουργία της προβλήτας επικινδύνων φορτίων λιμένος Αθηνιού κατά τη θερινή περίοδο (από 20/04/2019 έως 15/10/2019)».

Printer-friendly versionPDF version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 55

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 03/2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θήρας.

 

Θέμα 15ο: «Λήψη μέτρων για τη λειτουργία της προβλήτας επικινδύνων φορτίων λιμένος Αθηνιού κατά τη θερινή περίοδο (από 20/04/2019 έως 15/10/2019)».

 

Στη Θήρα και στο Δημοτικό Λιμενικό κατάστημα σήμερα στις 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 469/22-03-2019 (ΩΒΗΞΟΕ2Ε-ΞΥΑ)  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο  7 μελών παρόντες ήταν 6 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος.

1. ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΗΡΑΣ

2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, Αντιπρόεδρος. 

 

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος.

 

4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.

 

5. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, μέλος

 

6. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ, μέλος

 

 

 

 

Πρακτικογράφος :  Αντώνιος Αργυρός  τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Ευδαίμων Ιωάννης και εισηγούμενος το  δέκατο πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου τα εξής:

Επειδή δημιουργούνται σοβαρά θέματα ασφάλειας για τη λιμενική εγκατάσταση, τα πλοία ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, αλλά ιδιαίτερα στο μοναδικό δρόμο που οδηγεί στον Αθηνιό, προτείνεται κατά τη θερινή περίοδο να εκφορτώνονται καύσιμα και αδρανή υλικά μόνο από τις ώρες 19:00 και έως 08:00 της επομένης και κατά τη χρονική περίοδο από 20/04/2019 έως και 15/10/2019.

Το διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του :

  1. Την εισήγηση του Προέδρου
  2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α! 114/2016) «Ο Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Και μετά από διαλογική συζήτηση

         

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας της προβλήτας επικινδύνων φορτίων λιμένος Αθηνιού, ώστε η εκφόρτωση αδρανών υλικών και καυσίμων να λαμβάνει χώρα μόνο από τις ώρες 19:00 και έως 08:00 της επομένης και κατά τη χρονική περίοδο από 20/04/2019 έως και 15/10/2019.

     

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

    O Πρόεδρος

           Τα μέλη

1. ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ.

2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, Αντιπρόεδρος. 

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος.

4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.

5. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, μέλος.

6. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ, μέλος.

Ακριβές Απόσπασμα

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

      ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC