Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΠΥΛΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ

Printer-friendly versionPDF version

Θήρα, 03/04/2019

Αρ. πρωτ.: -522-

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΠΥΛΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτόσυνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΠΥΛΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ».

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα ενός  ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (59.991,27€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση[i] στα έγγραφα της σύμβασης από τις 05/04/2019[ii] στην ιστοσελίδα http://www.santoriniports.gr. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» διατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της προκήρυξης.. Πληροφορίες κύριος Αργυρός Αντώνιος  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι τις 18-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ. Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτοκόλλου του Δ.Λ.Τ. Θήρας ή απ’ευθείας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το Δ.Λ.Τ.Θ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.santoriniports.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της προκήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05, που διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Π.Δ/τος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών/υπηρεσιών και τάξεων ως εξής:

  1. μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 11 (Λιμενικών Έργων), Β΄ Τάξης και άνω
  2. μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες), Α΄ Τάξης και άνω
  3. μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), Α΄ Τάξης και άνω
  4. μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 09 (Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές), Α΄ Τάξης και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα και δύνανται να προσκομίσουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών/υπηρεσιών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

  1. Για την κατηγορία μελέτης 11: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8 ετούς εμπειρίας.
  2. Για την κατηγορία μελέτης 08: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4 ετούς εμπειρίας.
  3. Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4 ετούς εμπειρίας.
  4. Για την κατηγορία μελέτης 09: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4 ετούς εμπειρίας.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα:

α) Οι προσφέροντες οφείλουν στο πλαίσιο της παρούσας να διαθέσουν κατ’ ελάχιστον το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «Ομάδα Μελέτης»:

Έναν Συγκοινωνιολόγο, με οκταετή εμπειρία σε μελέτες ή/και υπηρεσίες συμβούλου Συγκοινωνιακών Μελετών.

Έναν Γεωλόγο-Γεωτεχνικό, με οκταετή εμπειρία σε μελέτες ή/και υπηρεσίες συμβούλου Γεωτεχνικών Μελετών.

(β) Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν αποδεδειγμένη  εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σε έργα Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών,  η οποία να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον δύο αυτού του είδους την τελευταία πενταετία.

(γ) Οι προσφέροντες για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 επικαιροποιημένο και σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσία αναγνωρισμένων ικανοτήτων, η απαίτηση αφορά ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να διαθέτουν και οι τυχόν υπεργολάβοι του Προσφέροντος ή της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Ο καθαρός χρόνος για την παροχή των υπηρεσιών είναι τέσσερις (4) μήνες.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού      χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας

 

Ο πρόεδρος του ΔΛΤ. Θήρας

 

Ευδαίμων Ιωάννης[i]                       Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων.

[ii]               Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα, η οποία πρέπει να ταυτίζεται με τη δημοσίευση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού και διαγράφονται τα λοιπά εδάφια (πλην του πρώτου εδαφίου) της παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC