Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΛΤΘΗΡΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Α Μ Ε Ι Ο Θ Η Ρ Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α π ό τ ο π ρ α κ τ ι κ ό Ν ο 1 8 τ η ς 1 7 η ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 3

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ .

Αριθμός Απόφασης 128/2013.

Θ Ε Μ Α : Περί «Τροποποίησης Κανονισμού παραχώρησης χερσαίων κοινόχρηστων

χώρων εντός λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.»

Σ τ η ν Θή ρ α κ α ι τ ο Δ ημ ο τ ι κ ό Λ ιμ ε ν ι κ ό κ α τ ά σ τ ημ α σ ήμ ε ρ α σ τ ι ς 17 τ ο υ

μ ή ν α Οκ τ ω β ρ ί ο υ τ ο υ έ τ ο υ ς 2013 ημ έ ρ α τ η ς ε β δ ο μ ά δ α ς Πέμ π τ η κ α ι ώ ρ α 14:30

σ υ ν ή λ θ ε σ ε σ υ ν ε δ ρ ί α σ η τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υμ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Λ ιμ ε ν ι κ ο ύ

Τα μ ε ί ο υ Θή ρ α ς , ύ σ τ ε ρ α α π ό τ η ν υπ ’ α ρ ι θ . 2084/11-10-2013 έ γ γ ρ α φ η

π ρ ό σ κ λ η σ η τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ , π ο υ δ ό θ η κ ε σ τ ο ν κ ά θ ε σ ύμ β ο υ λ ο σ ύμ φ ω ν α μ ε τ ι ς

δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 8 8 τ ο υ Ν. 3 8 5 2 / 2 0 1 0 κ α ι δ ημ ο σ ι ε ύ τ η κ ε σ τ ο ν ε ι δ ι κ ό χώ ρ ο

α ν α κ ο ι νώ σ εω ν τ ο υ Δ .Λ . Τ . Θή ρ α ς .

Α φ ο ύ δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε ό τ ι υπ ά ρ χ ε ι η ν ό μ ιμ η α π α ρ τ ί α τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 9 6 τ ο υ

Ν. 3 4 6 3 / 2 0 0 6 , δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι σ ε σ ύ ν ο λ ο 9 μ ε λ ώ ν π α ρ ό ν τ ε ς ή τ α ν 5:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πρόεδρος

2. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, αντιπρόεδρος.

3. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τακτικό μέλος

4. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΚΕΛΑ, τακτικό μέλος

5. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, τακτικό μέλος

Απόντες: ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜ, ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΓΩΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Πρακτικογράφος: Ο Δημοτικός υπάλληλος, Αργυρός Αντώνης ΔΕ1/Γ.

Ο κ . Πρ ό ε δ ρ ο ς ε ι σ η γ ο ύμ ε ν ο ς τ ο 6ο θ έμ α τ η ς ημ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ε ίπ ε :

«Με τ η ν υπ ’ α ρ ι θ μ ό ν 30/ 2 0 1 2 Α π ό φ α σ ή μ α ς ε γ κ ρ ί ν α μ ε τ ο ν « Κ αν ο ν ι σ μ ό

Λε ι τ ο υ ρ γ ί ας Κο ι ν ό χ ρ η σ τ ων χώρων ε ν τ ό ς Λι μ ε ν ι κών Ζ ωνών Δ . Λ. Τ . Θή ρ ας » . Με τ ά

α π ό τ η ν εφ α ρμ ο γ ή τ ο υ κ α ν ο ν ι σμ ο ύ γ ι α τ α έ τ η 2 0 1 2 κ α ι 2 0 1 3 δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε η

α ν α γ κ α ι ό τ η τ α α λ λ α γώ ν κ α ι γ ι α α υ τ ό σ α ς π ρ ο τ ε ί νω ό π ω ς π ρ ο β ο ύμ ε σ τ η ν

τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τ ο υ υ π ά ρ χ ο ν τ ο ς Κα ν ο ν ι σ μ ο ύ . Σ α ς π α ρ α θ έ τ ω τ ο ν τ ρ ο π ο π ο ι ημ έ ν ο

Κα ν ο ν ι σμ ό κ α ι σ α ς π α ρ α κ α λ ώ γ ι α τ η ν έ γ κ ρ ι σ ή τ ο υ . »

Το Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υμ β ο ύ λ ι ο α φ ο ύ έ λ α β ε υπ όψη τ ο υ τ η ν ε ι σ ή γ η σ η τ ο υ

Πρ ο έ δ ρ ο υ κ α ι τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω δ ι α τ ά ξ ε ι ς :

1. Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ω ν ά ρ θ ρω ν 2 1 κ α ι 2 2 τ ο υ Β. Δ 2 4 / 9 -20/10/195 8 π ε ρ ί

π ρ ο σ ό δ ω ν Δ ήμ ω ν κ α ι Κο ι ν ο τ ή τ ω ν ό π ω ς α υ τ ο ί σ υ μ π λ η ρώ θ η κ α ν ή

τ ρ ο π ο π ο ι ή θ η κ α ν μ ε τ ο υ ς α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ ς ν ό μ ο υ ς , π ο υ ι σ χ ύ ο υ ν έω ς σ ήμ ε ρ α .

2. Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 1 , 2, 3, 9, 1 3 κ α ι 1 7 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 1 3 τ ο υ

Β. Δ . 2 4 / 9-2 0 / 1 0 / 1 9 5 8 , ό π ω ς α υ τ ό α ν τ ι κ α τ α σ τ ά θ η κ ε α π ό τ ο ά ρ θ ρ ο 3 τ ο υ

Ν .1080/198 0 κ α ι τ ρ ο π ο π ο ι ή θ η κ ε α π ό τ α ά ρ θ ρ α 5 4 κ α ι 5 7 τ ο υ

Ν .1416/1 9 8 4 , τ ο ά ρ θ ρ ο 2 6 τ ο υ Ν.1828/198 9 κ α ι τ ο ά ρ θ ρ ο 6 τ ο υ

Ν .1900/199 0 , ο Δ ήμ ο ς κ α ι τ α ΝΠΔ Δ τ ο υ Δ ήμ ο υ δ ύ ν α ν τ α ι ν α επ ι β ά λ ο υ ν

τ έ λ η σ ε ό σ ο υ ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ι ο ύ ν π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α , ο δ ο ύ ς , π λ α τ ε ί ε ς κ α ι γ ε ν ι κ ά

κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ο υ ς χώ ρ ο υ ς κ α ι τ ο υπ έ δ α φ ο ς α υ τ ώ ν , τ ω ν ο π ο ίω ν τ η χ ρ ή σ η

επ ι τ ρ έπ ε ι τ ο Δ Σ τ ο υ Δ ημ ο τ ι κ ο ύ Λ ιμ ε ν ι κ ο ύ Τα μ ε ί ο υ .

3. Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Β. Δ . 1 4 / 1 9 -01/1939 ( Α ’ 2 4 ) «Κωδ ι κ ο πο ί η σ η δ ι ατ άξ εων

π ε ρ ί Λι μ ε ν ι κών Τ αμ ε ίων » .

4. Το Ν . 7 4 3 /197 7 « Πε ρ ί π ρ ο σ τ ασ ί ας τ ο υ θ αλ ασ σ ί ο υ π ε ρ ι β άλ λ ο ν τ ο ς κ αι

ρ υ θ μ ί σ εως σ υ ν αφών θ ε μ άτ ων » .

5. Το Π. Δ . 3 4 / 1 9 9 5 « Κωδ ι κ ο π ο ί η σ η δ ι ατ άξ εων ν ό μων π ε ρ ί ε μ π ο ρ ι κών

μ ι σ θώσ εων » .

6. Το ά ρ θ ρ ο 2 π α ρ . 4 τ ο υ Ν. 2 5 7 5 / 9 8 ( ΦΕΚ 2 3 Α /04-02-199 8 ) « Ρ ύ θ μ ι σ η

θ ε μ άτ ων αρ μ ο δ ι ό τ η τ ας Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε μ π ο ρ ι κ ή ς Ν αυ τ ι λ ί ας » .

7. Το Ν . 2 6 9 0 /199 9 « Κύ ρωσ η τ ο υ Κώδ ι κ α Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Δ ι αδ ι κ ασ ί ας κ αι άλ λ ε ς

δ ι ατ άξ ε ι ς » .

8. Το Ν . 2 9 3 2 / 2 0 0 1 ( Α ΄ 1 4 5 ) « Ε λ ε ύ θ ε ρ η π αρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ιών σ τ ι ς θ αλ άσ σ ι ε ς

ε ν δ ο μ ε τ αφο ρ έ ς - σ ύ σ τ ασ η Γ ε ν ι κ ή ς Γ ρ αμ μ ατ ε ί α ς Λι μ έ νων κ αι Λι μ ε ν ι κ ή ς

Πο λ ι τ ι κ ή ς – Με τ ατ ρ ο π ή Λι μ ε ν ι κών Τ αμ ε ίων σ ε Ανών υ μ έ ς Ε τ αι ρ ε ί ε ς κ αι

άλ λ ε ς δ ι ατ άξ ε ι ς » .

9. Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ν . 2 9 4 6 / 2 0 0 1 .

10. Το ά ρ θ ρ ο 2 4 τ ο υ Ν. 2 9 7 1 / 2 0 0 1 (ΦΕΚ 2 8 5 Α '/19-12-2 0 0 1 ) « Αι γ ι αλ ό ς ,

π αρ αλ ί α κ αι άλ λ ε ς δ ι ατ άξ ε ι ς » .

11. Το ά ρ θ ρ ο 3 4 τ ο υ Ν. 3 1 5 3 / 2 0 0 3 (ΦΕ Κ 1 5 3 Α ’ / 1 9 . 0 6 . 2 0 0 3 ) « Ν αυ τ ι κ ή

ε π αγ γ ε λ μ ατ ι κ ή ε κ π αί δ ε υ σ η , κ ατ άρ τ ι σ η κ αι ε π ι μ ό ρ φωσ η κ αι ρ ύ θ μ ι σ η άλ λ ων

θ ε μ άτ ων αρ μ ο δ ι ό τ η τ ας τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε μ π ο ρ ι κ ή ς Ν αυ τ ι λ ί ας » .

12. Το ά ρ θ ρ ο 1 6 π α ρ . 4 τ ο υ Ν . 3 2 5 4 / 2 0 0 4 « Ρ ύ θ μ ι σ η θ ε μ άτ ων τ ων

Ολ υ μ π ι ακ ών Αγώνω ν τ ο υ 2 0 0 4 κ αι άλ λ ε ς δ ι ατ άξ ε ι ς » .

13. Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ν . 3 4 6 3 /2006 (ΦΕΚ 114 Α ’ / 2 0 0 6 ) «Ο ν έ ο ς Δ η μ ο τ ι κ ό ς κ αι

Κο ι ν ο τ ι κ ό ς Κώδ ι κ ας » .

14. Το ά ρ θ ρ ο 1 π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 9 τ ο υ Ν . 3 8 5 2 / 2 0 1 0 (ΦΕ Κ 8 7 Α ’/07.06.2010)

«Νέ α Αρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή τ η ς Αυ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς κ αι τ η ς Απ ο κ ε ν τ ρωμ έ ν η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς -

Πρ ό γ ρ αμ μ α Κ αλ λ ι κ ρ άτ η ς » .

15. Τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 3 5 τ ο υ Ν . 3 9 3 7 / 2 0 1 1 « Δ ι ατ ή ρ η σ η τ η ς

β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η τ ας κ αι άλ λ ε ς δ ι ατ άξ ε ι ς » .

16. Τ η ν υπ ’ α ρ ι θ μ ό ν 8321.6/01/12/12-03-2 0 1 2 ε γ κ ύ κ λ ι ο ΥΠ.Α .Α .Ν. /

Γ . Γ .Λ .Λ .Π. / ΔΟΛ Ε/ Β’ «Οδ η γ ί ε ς γ ι α τ η ν ε κ μ ε τ άλ λ ε υ σ η τ η ς Ζ ών η ς Λι μ έ ν α σ τ α

π λ αί σ ι α τ η ς π αρ αχ ώρ η σ η ς τ ο υ ι δ ι αί τ ε ρ ο υ δ ι κ αιώ μ ατ ο ς χ ρ ή σ η ς τ ων χώρων

αυ τ ή ς » .

17. Το ν Κα ν ο ν ι σμ ό ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ ο υ

Δημ ο τ ι κ ο ύ Λ ιμ ε ν ι κ ο ύ Τ α μ ε ί ο υ Θή ρ α ς .

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

3

18. Τ η ν υπ ’ α ρ ι θ μ ό ν 3 0 / 2 0 1 2 Α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ημ ο τ ι κ ο ύ Λ ιμ ε ν ι κ ο ύ Τ α μ ε ί ο υ

Θή ρ α ς .

Ύσ τ ε ρ α α π ό δ ι α λ ο γ ι κ ή σ υ ζ ή τ η σ η , π ο υ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε :

ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ ΕΙ ΟΜΟΦΩΝ Α

Α .- Τ ρ οπ οπ ο ι ε ί τ ο ν «Κα ν ο ν ι σμ ό π α ρα χώρ η σ η ς χ ε ρ σ α ίων κο ι ν ό χ ρ η σ των

χώρων ε ν τ ό ς λ ι μ ε ν ικών ζωνών τ ο υ Δημο τ ικο ύ Λι μ ε ν ικο ύ Τα μ ε ί ο υ

Θή ρα ς » .

Ο ι σ χ ύω ν Κα ν ο ν ι σμ ό ς έ χ ε ι ω ς ε ξ ή ς :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

4

Άρθρο 1: Νομικό Καθεστώς

1. Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285 Α’), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

2. Ν. 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. 145 Α’), «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές

– Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών

Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις».

3. Ν. 2575/1998 (Φ.Ε.Κ. 23 Α’), «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής

Ναυτιλίας».

4. Ν. 3153/2003 (Φ.Ε.Κ. 153 Α’), «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και

επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

5. Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α’), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις».

6. Ν. 743/1977 (Φ.Ε.Κ. 319 Α’), «Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως

συναφών θεμάτων».

7. Ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145 Α’), «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».

8. Κ.Υ.Α. Φ.3131/17/96/97 (ΦΕΚ 178 Β'- Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-443 Β'), «Χορήγηση αδειών

άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής

αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ καθώς και επί

πλοίωνΧορήγηση αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή

πλωτών ναυπηγημάτων»

9. Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

10. Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

11. Κώδικας I.S.P.S., «Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών

Εγκαταστάσεων».

12. Εγκύκλιος 1/2007, Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής- Διεύθυνση Δ.Λ.Υ.

13. Εγκύκλιος 8321.6/01.12, Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής- Διεύθυνση

Ο.Λ.Ε.Λ.

14. Β.Δ. 14/19-01-1939 (Φ.Ε.Κ. 24 Α’), «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων

κείμενων διατάξεων».

Άρθρο 2: Όρια Ισχύος

1. Ο παρών κανονισμός ρύθμισης λειτουργίας – παραχώρησης στους χώρους χερσαίας

λιμενικής ζώνης αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ισχύει για όλες τις

λιμενικές ζώνες ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Θ. Οι παραχωρήσεις αυτές αφορούν δικαιώματα απλής

χρήσης κοινοχρήστων χώρων με χρηματικό αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας, κ.λπ.

2. Οι λιμενικές ζώνες ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας είναι:

 Λιμενική ζώνη Αθηνιού

 Λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

5

 Λιμενική ζώνη Μονολίθου

 Λιμενική ζώνη Όρμου Αμμουδίου

 Λιμενική ζώνη Όρμου Αρμένης

 Λιμενική ζώνη Όρμου Κόρφου, Μανωλά

 Λιμενική ζώνη Αγίας Ειρήνης, Ρίβας

 Λιμενική ζώνη Βλυχάδας

Άρθρο 3: Επιδιωκόμενοι Σκοποί

Με τον παρόντα Κανονισμό επιδιώκεται:

 Η εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Θήρας.

 Η αρμονική και καλαίσθητη εμφάνισή τους, σε συνάρτηση με την κοινωνική χρήση τους.

 Η διασφάλιση της απόλαυσης των παραλιών από τους λουόμενους – χρήστες.

 Ο περιορισμός της χωρίς όρια εκμετάλλευσής τους.

 Η αποφυγή αυθαίρετων ενεργειών και επεμβάσεων στους παραχωρημένους χώρους.

 Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, ελεύθερης και ασφαλούς διακίνησης των πεζών και των

οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών

οχημάτων).

 Η εξασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης του κοινού κατά μήκος της παραλίας καθώς, και η

ακώλυτη προσέγγισή του στα κρηπιδώματα ή τη θάλασσα.

 Η ακριβής οριοθέτηση των παραχωρημένων χώρων με τη χρήση και τοποθέτηση

επιτρεπόμενων μέσων και υλικών προσωρινού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο

τοπογραφικό διάγραμμα.

 Η ορθολογική ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των επαγγελματιών με ισότιμη

και δίκαιη αντιμετώπιση και η βελτίωση των παρεχομένων από αυτών υπηρεσιών.

 Κάθε άλλη δράση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4: Διαδικασία παραχώρησης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υφιστάμενες επιχειρήσεις

1. Υποβολή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου έως

30.01 έκαστου έτους, προκειμένου για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μετά την παρέλευση

της ως άνω ημερομηνίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για νέες επιχειρήσεις.

2. Πλήρη στοιχεία για Ατομική επιχείρηση: Επωνυμία, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ.,

Δ.Ο.Υ., αντίκλητο μόνιμο κάτοικο Σαντορίνης ενώ εάν πρόκειται για Εταιρεία πλήρη

στοιχεία ως ανωτέρω των εταίρων και των διαχειριστών, προκειμένου για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.

και για το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου για Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

3. Σε περίπτωση αλλαγών των στοιχείων της επιχείρησης, όπως μεταβίβαση, αλλαγή

εταίρων, διαχειριστή, μελών Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται η επιχείρηση να

ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία.

4. Καταστατικό εταιρείας επικυρωμένο πρόσφατα από το ΓΕΜΗ με τις τροποποιήσεις του

ενώ για κάθε τροποποίηση υποχρεούται η επιχείρηση να την προσκομίζει στο Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο.

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

6

5. Τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο:

 φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας.

 απεικονίζει ευκρινώς τον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο σε σχέση με τις

εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα.

 αναγράφει ακριβώς την έκταση του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα.

 αναφέρει το σκοπό χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τοποθέτηση

τραπεζοκαθισμάτων).

 αναγράφει τον αριθμό της απόφασης καθορισμού χερσαίας ζώνης του λιμένα

καθώς, και την εγκριτική αυτής απόφαση του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη, αναλόγως της χρονολογίας έκδοσης της

και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί.

 αναγράφει ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη – απόφαση παραχώρησης, της οποίας

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα ελέγχου για την τήρηση των ανωτέρω στοιχείων.

6. Όταν πρόκειται να αναπτυχτούν τραπεζοκαθίσματα εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, ο

ενδιαφερόμενος προσκομίζει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των

τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.

7. Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου από τη Δ.Ο.Υ. για τα

ασκούντα αμιγώς εμπορική δραστηριότητα καταστήματα.

8. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε περίπτωση

εταιρίας, όλων των εταίρων, διαχειριστή και μελών του διοικητικού συμβουλίου.

9. Σε περίπτωση αλλοδαπού με υπηκοότητα χώρας, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

απαιτούνται επιπλέον άδεια παραμονής σε ισχύ και άδεια άσκησης ανεξάρτητης

οικονομικής δραστηριότητας. Εφόσον η παραχώρηση γίνεται σε αλλοδαπό φυσικό ή

νομικό πρόσωπο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2322/1953 (Φ.Ε.Κ. 66 Α’).

10. Φωτοαντίγραφο απόδειξης εξόφλησης μισθώματος για τη χρήση κοινόχρηστου του

προηγουμένου έτους.

11. Φωτοαντίγραφο απόδειξης εξόφλησης για την καταβολή 3% υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. στο

Λιμεναρχείο Θήρας.

12. Για παραχωρήσεις χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα, που συνοδεύονται από

οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης, ο ενδιαφερόμενος επιπλέον των

ανωτέρω, θα πρέπει να υποβάλλει, αντίγραφο της μελέτης κατασκευής του έργου και τις

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις

1. Υποβολή σχετικής αίτησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, κατά το χρόνο έναρξης

της λειτουργίας τους με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης νεοϊδρυόμενου καταστήματος, του οποίου η πρόσοψη

εφάπτεται με την χερσαία ζώνη λιμένα Θήρας, ζητήσει παραχώρηση χώρου, που του

αναλογεί, και ο χώρος αυτός έχει παραχωρηθεί-καλυφθεί προηγουμένως από άλλον

επιχειρηματία ως πέραν του οριζόμενου με την πρόσοψη του καταστήματός του, τότε

γίνεται εκ νέου παραχώρηση με ανακατανομή του χώρου και στους δύο ενδιαφερόμενους

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

7

έτσι ώστε, ο μεν προηγούμενος θα περιορίζεται στα μέτρα της πρόσοψης του και ο

υπόλοιπος χώρος θα παραχωρείται στη νέα επιχείρηση, του οποίου το κατάστημα

εφάπτεται στη χερσαία ζώνη λιμένα και δικαιούται αυτός το χώρο.

Απόφαση – έγκριση

1. Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί από την

ορισμένη για το σκοπό αυτό επιτροπή κοινοχρήστων χώρων του Δ.Λ.Τ. Θήρας ότι

πληρούνται οι προϋποθέσεις παραχώρησης χρήσης χώρου για τοποθετήσεις

τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων κ.λπ., εκδίδεται από την υπηρεσία του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Θήρας η σχετική απόφαση, η οποία αποστέλλεται για έγκριση στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και μετά την έγκριση νομιμότητας της απόφασης,

κοινοποιείται η απόφαση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο δικαιούχο, ο

οποίος θα πρέπει να την έχει αναρτημένη στο κατάστημα του.

2. Η απόφαση - έγκριση κοινοποιείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θήρας για να έχει τα

στοιχεία των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για έλεγχο.

3. Για την παραλαβή της απόφασης έγκρισης πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει το

αναλογούν χρηματικό αντάλλαγμα για την χρήση του κοινόχρηστου χώρου σε λογαριασμό

τραπέζης του Δ.Λ.Τ. Θήρας και να προσκομίσει την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης για να

κρατηθεί αντίγραφο στην υπηρεσία.

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι παραχώρησης Χρήσης Χώρου

1. Όλα τα ευρισκόμενα καταστήματα εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή των ευρισκομένων

καταστημάτωνεκτός της ζώνης, των οποίων οι προσόψεις εφάπτονται επί της χερσαίας ζώνης

λιμένα, δικαιούνται παραχώρηση χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

εμπορευμάτων κ.λπ.

2. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να παραχωρείται χώρος σε καταστήματα, που έχουν πρόσοψη και

δεν εφάπτονται με την χερσαία λιμενική ζώνη ή μεσολαβεί δρόμος, εφόσον πληρούν τις

προβλεπόμενες ως ανωτέρω προϋποθέσεις και ο αιτούμενος χώρος δεν έχει ζητηθεί από

πλησίον κατάστημα, που εφάπτεται στην χερσαία ζώνη λιμένα.

Οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται είναι:

 Τα καταστήματα είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα κύριας ή βοηθητικής χρήσης εφόσον αυτά

αποτελούν τμήματα της κύριας επιχείρησης και γειτνιάζουν με αυτήν.

 Είναι εφοδιασμένα με όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και

εγκρίσεις που απαιτούνται για την λειτουργία τους.

 Δεν έχουν οφειλές προηγούμενων ετών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και δεν

οφείλουν συγχρόνως στο Δήμο Θήρας.

 Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί σε χώρο εκτός χερσαίας

ζώνης, θα πρέπει ο Δήμος Θήρας, πριν από τη λήψη των σχετικών αποφάσεών του για

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

8

έκδοση άδειας ίδρυσης καταστήματος, να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

 Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο

χώρο, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας, την οποία θα εκδίδει ο

Δήμος Θήρας.

Άρθρο 6: Ορισμός Παραχωρουμένου Χώρου

Ο παραχωρούμενος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή/και εμπορευμάτων, ορίζεται

ως εξής:

 Η χρήση των χώρων αυτών, παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων

αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, ιδιόμορφης

ρυμοτομίας, πρασίνου κ.λπ.).

 Κοινόχρηστοι χώροι, επί των οποίων ουδέν κατάστημα προβάλλεται ή ουδέν κατάστημα

έχει πρόσοψη, είναι δυνατόν να παραχωρούνται κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 Σε περιπτώσεις που καταστήματα στεγάζονται σε κτίρια και πρόσοψη έχει μόνο το κτίριο

και όχι το στεγαζόμενο κατάστημα τότε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας δεν

υποχρεούται σε παραχώρηση χώρου.

 Ως προς το μήκος του, αυτό θα είναι ίσο με τις προβολές των γωνιών της πρόσοψης του

καταστήματος στην χερσαία ζώνη λιμένα.

 Οι προοριζόμενοι για λειτουργία των καταστημάτων διάδρομοι εντός των

παραχωρούμενων χώρων προσμετρούνται ως χρήση κοινόχρηστου χώρου.

Άρθρο 7: Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση στον παραχωρούμενο χώρο κάθε στοιχείου, το οποίο δεν

είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε εγκεκριμένες μελέτες, τη διαρρύθμιση της χερσαίας λιμενικής

ζώνης, τις αδειοδοτήσεις και την αρχιτεκτονική παράδοση.

Ενδεικτικά:

 Απαγορεύεται η παρακώλυση της άνετης, ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και

οχημάτων. Επιβάλλεται η διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης του κοινού κατά μήκος

του πεζοδρομίου και της προσέγγισής του προς τη θάλασσα.

 Επιβάλλεται η διατήρηση της καθαριότητας του παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου με

ίδια μέσα και έξοδα και η συμμόρφωση των χρηστών προς τις υποδείξεις της Λιμενικής

Αρχής.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναρτούν στο κατάστημά τους την απόφαση παραχώρησης

κοινόχρηστου χώρου, να κατέχουν τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις και να τις

επιδεικνύουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητείται.

 Σε περίπτωση που αποφασισθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας η κατασκευή

λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων

στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να

εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για

αποζημίωση.

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

9

 Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην πρότερη του κατάσταση μετά τη λήξη της

παραχώρησης.

 Ο χρήστης του κοινόχρηστου χώρου δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το

δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα

(π.χ. υπεκμίσθωση), που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις

και γενικά, τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

 Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του

δημοσίου για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση

αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε

τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για

αποζημίωση.

 Με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την

αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας.

 Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και

από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή

ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για

οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο.

 Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρούμενου χώρου και κάθε

μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ.λπ..

 Απαγορεύεται στον χρήστη να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού

χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και

εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον

παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2971/2001, η οποία παραπέμπει

στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων.

 Απαγορεύεται η αλλοίωση ή οι πάσης φύσεως βλάβες στο δάπεδο των παραλιακών

χώρων από τοποθετήσεις προσωρινών στοιχείων (δαπέδων, τεντών, κ.λπ.).

 Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθετων πλαϊνών ή άλλου είδους διαχωριστικών από

διάφορα υλικά.

 Απαγορεύεται η συσσώρευση απορριμμάτων (που παράγονται από καταστήματα που

βρίσκονται εκτός λιμενικών ζωνών) στους κοινόχρηστους παραλιακούς χώρους

(παράδρομους κλπ.) εκτός των οριοθετημένων χώρων από τη Διεύθυνση Καθαριότητας

του Δήμου Θήρας.

 Τυχόν ομπρέλες να βρίσκονται αυστηρά μόνο στον παραχωρούμενο χώρο των

τραπεζοκαθισμάτων και να μην εξέχουν από αυτόν.

 Δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στο χώρο πλαστικές καρέκλες και γενικά,

τραπεζοκαθίσματα, τα οποία δε συμβαδίζουν με την αισθητική του χώρου.

 Απαγορεύεται η ανάπτυξη, μαζί με τα τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρων – γλαστρών

καθώς, και η οριοθέτηση των παραχωρούμενων χώρων με αυτές.

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

10

 Η κάθε είδους τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες 06:30-09:30 και 17:30-21:00. Το παραπάνω ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

 Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των

πεζών.

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζονται οι απόλυτα ελεύθερες ζώνες διέλευσης

πεζών. Το πλάτος των ζωνών αυτών δε μπορεί να είναι μικρότερο από 3,50 μέτρα. Σε

ειδικές περιπτώσεις, την ελεύθερη ζώνη θα καθορίζει η υπηρεσία.

 Απαγορεύεται τα εμπορικά καταστήματα να εκθέτουν στις προσόψεις τους τα

εμπορεύματα τους σε σταντ – πανέρια. Εξαιρούνται τα τουριστικά καταστήματα στα

οποία επιτρέπεται η κατάληψη χώρου μέχρι και 60 εκατοστά του μέτρου και εφόσον

ασφαλώς παραμένει ελεύθερο το ελάχιστο πλάτος όδευσης των πεζών.

 Οι αλιείς υποχρεούνται να απομακρύνουν οποιαδήποτε κατάλοιπα προκύπτουν μετά από

κάθε εργασία τους και να μην τα αφήνουν πάνω στους προβλήτες.

 Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών, που

έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς, και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης

της παραχώρησης ή της έκτασης, που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται

αυτοδίκαιη έκπτωση του χρήστη αζημίως για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, για την

οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται στο χρήστη, την

οικεία Λιμενική Αρχή και την Κτηματική Υπηρεσία.

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια παραχωρήσεων – Χρηματικά ανταλλάγματα

1. Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης των κοινοχρήστων χώρων είναι ετήσια και ακολουθεί το

Οικονομικό έτος με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου και χορηγείται στους

δικαιούμενους της παραχώρησης χρήσης χώρου από την υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Θήρας.

2. Το χρηματικό αντάλλαγμα ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου, καθορίζεται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, πριν την σύνταξη του

Προϋπολογισμού, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Το χρηματικό αντάλλαγμα βεβαιώνεται στον ενδιαφερόμενο εξ’ ολοκλήρου με την έκδοση

άδειας παραχώρησης του χώρου και χωρίς την εξόφλησή του δεν δύναται να παραχωρηθεί ο

χώρος.

4. Τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους, υπόκεινται στις

προσαυξήσεις, σύμφωνα με το νόμο.

5. Οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων δεν εφαρμόζονται για τους χώρους χερσαίας και

θαλάσσιας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2971/2001.

6. Στους παραλιακούς χώρους, όπου διεξάγονται επετειακές ή δημοτικές εκδηλώσεις, οι χώροι,

οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, θα

εκκενώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και

αναγκαίο με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

7. Για παραχωρήσεις χρήσης παραλιακών χώρων μικρής διάρκειας για πραγματοποίηση

πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων κ.ά., η τιμή του χρηματικού ανταλλάγματος

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

11

καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Θήρας και είναι συνδυασμός της

έκτασης του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα, της εποχής διενέργειας της

εκδήλωσης (χειμώνας, καλοκαίρι) και της εμπορευματικής αξίας και εκδήλωσης.

Άρθρο 9: Καντίνες

Για τις παραχωρήσεις χώρων προς εγκατάσταση καντινών, εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα

νομοθεσία περί καντινών και η ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Θήρας

περί χρηματικού ανταλλάγματος της χρήσης και καθορισμού των παραχωρούμενων

κοινοχρήστων χώρων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς, και διαφημιστικών

στοιχείων γύρω από τις καντίνες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Υποβολή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου έως

30.01 έκαστου έτους, προκειμένου για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μετά την παρέλευση

της ως άνω ημερομηνίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για νέες επιχειρήσεις.

2. Πλήρη στοιχεία για Ατομική επιχείρηση: Επωνυμία, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ.,

Δ.Ο.Υ., αντίκλητο μόνιμο κάτοικο Σαντορίνης ενώ εάν πρόκειται για Εταιρεία πλήρη

στοιχεία ως ανωτέρω των εταίρων και των διαχειριστών, προκειμένου για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.

και για το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου για Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

3. Σε περίπτωση αλλαγών των στοιχείων της επιχείρησης, όπως μεταβίβαση, αλλαγή

εταίρων, διαχειριστή, μελών Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται η επιχείρηση να

ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία.

4. Καταστατικό εταιρείας επικυρωμένο πρόσφατα από το ΓΕΜΗ με τις τροποποιήσεις του

ενώ για κάθε τροποποίηση υποχρεούται η επιχείρηση να την προσκομίζει στο Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής σ' αυτή δήλωσης έναρξης - άσκησης

επιτηδεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4045/1960 και το άρθρο 29 του Ν.

1642/1986 .

7. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπομένου από το Ν.2214/1994 φόρου.

8. Δύο (2) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.

9. Φωτοαντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας του τυχόν χρησιμοποιούμενου για την άσκηση

της αιτουμένης πλανοδίου δραστηριότητος, οχήματος ως και ομοίου, της άδειας

ικανότητας του οδηγού.

10. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας

και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, στην οποία θα φαίνεται ότι ο

ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα, για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέσα,

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

11. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας

υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού.

12. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

12

13. Έκθεση της επιτροπής καθορισμού κοινοχρήστων χώρων ότι το αμάξωμα του

αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον

παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 10: Θαλάσσια Παιδική Χαρά

Η χρησιμοποίηση των μέσων της θαλάσσιας παιδικής χαράς ή και τμημάτων αυτής δεν είναι

επιτρεπτή για ιδιωτική χρήση αλλά μόνο κατά τρόπο οργανωμένο από εκμισθωτές θαλάσσιων

μέσων αναψυχής.

Η καταλληλότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η

σήμανση αυτή να εμφαίνεται σε κάθε μέσο, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. Αν για συγκεκριμένα

μέσα δεν προβλέπεται ο εφοδιασμός με πιστοποιητικά πιστότητας, η καταλληλότητα

αποδεικνύεται από τεκμηριωμένη γνωμάτευση διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.

Η άδεια εκμίσθωσης εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του

αριθ. 20 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα και με τη συνδρομή των ακόλουθων πρόσθετων

προϋποθέσεων:

 Κατά μήκος της ακτογραμμής, η ανάπτυξη των μέσων δεν πρέπει να υπερβαίνει το

αντίστοιχο μήκος του παραχωρούμενου χώρου από το Δ.Λ.Τ. Θήρας.

 Ο χώρος θα οριοθετηθεί από την επιτροπή κοινόχρηστων χώρων και με την τοποθέτηση

κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, κίτρινου χρώματος, σφαιρικού σχήματος,

οι οποίοι θα τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους τεσσάρων μέτρων.

 Εντός του παραχωρούμενου χώρου, απαγορεύεται η ταυτόχρονη άσκηση οποιασδήποτε

άλλης δραστηριότητας (πλεύση μέσων, κολύμπι κ.λπ.).

 Απαγορεύεται η επιβίβαση/χρήση σε άτομα ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών

καθώς, και από άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα,

επιτρέπεται η επιβίβαση μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα με την

οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμπι.

 Η ανάπτυξη των μέσων της θαλάσσιας παιδικής χαράς απαγορεύεται σε βραχώδεις

θαλάσσιες περιοχές ή σε περιοχές με πετρώδη βυθό ή εκτός προφυλαγμένων κόλπων ή

όρμων και σε βάθος θάλασσας μικρότερο των πενήντα εκατοστόμετρων και μεγαλύτερο

των δύο μέτρων. Με μέριμνα του εκμισθωτή τα μέσα αυτά παραμένουν, κατά τη διάρκεια

της εκμίσθωσης, σταθερά στην ίδια θέση με την τοποθέτηση σφαιρικών βαριδίων,

τοποθετημένων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος τουλάχιστον δεκαπέντε

εκατοστόμετρων.

 Ο εκμισθωτής δεν επιτρέπει την είσοδο χρηστών στο θαλάσσιο χώρο όταν η ένταση

ανέμων στην ευρύτερη περιοχή είναι ίση ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μποφόρ.

 Πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, απαγορεύεται η εκμίσθωση των εν λόγω

μέσων. Μια ώρα το αργότερο, τα μέσα αυτά απομακρύνονται από το θαλάσσιο χώρο,

ξεφουσκώνουν, διπλώνουν και φυλάσσονται στην ακτή με ευθύνη του εκμισθωτή,

τοποθετούνται εκ νέου, όχι νωρίτερα από μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου.

 Καθ’ όλο το χρόνο εκμίσθωσης των μέσων, ο εκμισθωτής εξασφαλίζει την πρόσληψη και

παραμονή ναυαγοσώστη.

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

13

 Απαιτείται η χρήση καλαίσθητης πινακίδας, διπλής όψης, στην ελληνική και αγγλική

γλώσσα, η οποία θα τοποθετηθεί στον παραχωρούμενο χώρο και θα αναφέρει τις

διευκρινήσεις για άτομα άνω ή κάτω των δώδεκα ετών.

Άρθρο 11: Στάσιμο – Πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο σε Χώρους Ζώνης Λιμένα

Για την άσκηση υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου στις χερσαίες λιμενικές ζώνες

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας, απαιτείται σχετική άδεια από το Δ.Λ.Τ. Θήρας. Με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι θέσεις.

Η χορήγηση άδειας προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή των προβλεπόμενων

δικαιολογητικών από την Κ.Τ.Α. Υ.3131/17/96/28-02-1997. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη

χορήγηση άδειας είναι η εκ των προτέρων λήψη γνώμης της επιτροπής, που ορίζεται στο Ν.

2323/1995 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 2 του Ν.3190/2003.

Η χορήγηση άδειας ασκήσεως υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου στις λιμενικές ζώνες

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη χρήση χώρου και με την

παραχώρησή του από το Δ.Λ.Τ. Θήρας. Συνεπώς, οι αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας

απαιτείται να περιέχουν πρωτίστως και αίτημα για παραχώρηση χώρου, η εξέταση του οποίου

προηγείται χρονικώς, καθώς δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας αν δεν εγκριθεί η παραχώρηση

χώρου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Θήρας. Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι

ετήσια.

Άρθρο 12: Εκμίσθωση καθισμάτων – ομπρελών

Το Δ.Λ.Τ. Θήρας μπορεί να παραχωρήσει χώρο για την άσκηση δραστηριοτήτων, οι οποίες

εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Η παραχώρηση θα γίνεται με φανερή

πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δ.Λ.Τ. Θήρας, το οποίο θα καθορίζει και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Τα

ανωτέρω δεν εφαρμόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν

καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους, οι οποίοι έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το

χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων τους.

Άρθρο 13: Οικοδομικές εργασίες

Σε περιπτώσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από αυτούς, που εκτελούν οποιασδήποτε

φύσεως τεχνικό - οικοδομικές εργασίες, το χρηματικό αντάλλαγμα ορίζεται κατά ζώνη, με

απόφαση του συμβουλίου, ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως. Για την πληρωμή αυτού του

χρηματικού ανταλλάγματος, ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο ο ιδιοκτήτης και ο

ενοικιαστής του ακινήτου και απαιτούνται τα εξής:

 Αίτηση.

 Οικοδομική άδεια όπου εκ του νόμου απαιτείται.

 Κατασκευαστικά σχέδια σκαλωσιάς ή περίφραξης.

 Σήμανση ασφαλείας φωτεινή.

 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την επαναφορά των χώρων στην πρότερη τους

μορφή και τήρηση όλων των παραπάνω.

 Εγγυητική Επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζει η Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων.

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

14

Άρθρο 14: Κυρώσεις

1. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε παρέμβαση από ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

που να αλλοιώνει την φυσική κατάσταση του χώρου χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας του

Δ.Λ.Τ. Θήρας, των συναρμόδιων υπηρεσιών και την ειδική άδεια της Λιμενικής Αρχής.

2. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, η οικεία Λιμενική Αρχή θα ενημερώνει το Δ.Λ.Τ. Θήρας για

την επιβολή του χρηματικού ανταλλάγματος χρήσης και την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων

για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και των συντρεχουσών ποινικών

ευθυνών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

3. Σε περίπτωση παρεμβάσεων, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει μελέτη-πρόταση για

έγκριση στο Δ.Λ.Τ. Θήρας.

4. Σε περίπτωση παρεμβάσεων, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις εγκρίσεις από το Δ.Λ.Τ. Θήρας

και την υποβληθείσα μελέτη παρέμβασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από το Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο, υποβάλλονται κυρώσεις και ανακαλείται η άδεια χρήσης.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής των ορισθέντων χρηματικών ανταλλαγμάτων υπέρ του Δ.Λ.Τ.

Θήρας και εφόσον τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης του οφειλέτη και δεν καταστεί δυνατή

η είσπραξη τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ. για είσπραξη.

6. Κάθε παράνομη παρέμβαση επί της χερσαίας ζώνης, η οποία ξεφεύγει από την έννοια της

απλής χρήσης του χώρου (μόνιμες κατασκευές), θα ελεγχθεί αυστηρά και θα επιβληθούν οι

προβλεπόμενες κυρώσεις.

7. Οποιοσδήποτε προβεί στην αλλοίωση της χερσαίας λιμενικής ζώνης υποχρεούται στην άμεση

αποκατάσταση αυτής στην αρχική της κατάσταση.

8. Οι παραχωρήσεις χώρων χερσαίας ζώνης λιμένος για τις τοποθετήσεις τραπεζοκαθισμάτων,

κλπ. δεν δημιουργούν εμπράγματα δικαιώματα του ιδιοκτήτη-υπεύθυνου καταστήματος ως

προς τον παραλιακό χώρο.

9. Στις πράξεις παραχώρησης, μπορούν να τίθενται οποιοιδήποτε όροι ή περιορισμοί, ιδίως για

λόγους ασφάλειας, δημόσιας ανάγκης, δημοσίου συμφέροντος, συγκοινωνιακούς, δημόσιας

τάξης και ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του μνημειακού περιβάλλοντος.

10. Τα έργα, τα οποία θα εκτελεσθούν, θα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, το οποίο

μπορεί να τα καταργεί και να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος

χωρίς καμία υποχρέωση του για αποζημίωση ή για καταβολή της δαπάνης του ιδιώτη.

11. Οι παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεων και σταθμεύσεων οχημάτων θα τιμωρούνται

από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

12. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους τιθέμενους όρους θα συνεπάγεται άρση της

παραχωρήσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα εγκρίνεται από την Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου και ο ενδιαφερόμενος θα εγκαταλείπει αμέσως την

χρήση του χώρου χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση.

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

15

Άρθρο 15: Αστυνόμευση

Η αστυνόμευση της χερσαίας λιμενικής ζώνης αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Θήρας, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία (Ν.Δ. 444/1970), ασκείται από τα όργανα του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Θήρας.

Άρθρο 16: Λοιπές διατάξεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διατηρεί το δικαίωμα με

σχετικές αποφάσεις του, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει άρθρα του παρόντος κανονισμού, με

σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και των όρων.

Η έγκριση της παραχώρησης, με χρηματικό αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα έως

το τέλος έκαστου ημερολογιακού έτους, της χρήσης χώρων, οι οποίοι βρίσκονται εντός της Ζώνης

Λιμένα, γίνεται από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, άρθρο 280, εδ. 12 του

Ν.3852/2010.

Β.- Η παρούσα απόφαση :

α.- να αναρτηθεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της στον πίνακα ανακοινώσεων

του Δ.Λ.Τ. Θήρας και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θήρας.

β.- να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του

Δήμου Θήρας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 128/2013.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

O Πρόεδρος Τα μέλη

1. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

3. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΚΕΛΑ

4. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δαρζέντας Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΕ2Ε-ΒΡΕ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC