Περιβάλλον

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (Δ.Λ.Τ.Θ.), σε πλήρη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης, συνέταξε το νέο «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων» και δημιούργησε τις Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητάς του.
Σύμφωνα με την Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ)2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία (Αρ. Απόφ. 3122.3-15/71164/2021- ΦΕΚ 4790 Β’ 18/10/2021) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, έχει ενεργοποιηθεί, το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την Εγκριτική Απόφαση του ΥΝΑ 3122.3-1.10/52040/2021/16-07-2021, το νέο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων των Λιμένων ευθύνης μας, το οποίο εφαρμόζεται, προκειμένου (εκτός των άλλων) , να αποφευχθεί η παράνομη ρίψη αποβλήτων στη θάλασσα.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (Δ.Λ.Τ.Θ), ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που ορίζονται και κατόπιν της υπ‘ αρ. πρωτ. 2116/2020 – 30/12/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καταρτίστηκε κατάλογος παρόχων για κάθε ρεύμα αποβλήτου βάση MARPOL 73/78. Σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων, θα πρέπει ο χρήστης να έρθει σε επικοινωνίας είτε με τον φορέα είτε απευθείας με τον/τους παρόχους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο εκπρόσωπος κάθε πλοίου/σκάφους, πλην των αλιευτικών και των σκαφών αναψυχής με ΠΓΕ έως 12 επιβάτες, που πρόκειται να καταπλεύσουν στους λιμένες, οφείλουν τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον κατάπλου να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν το «Έντυπο Κοινοποίησης Στοιχείων» στον Διαχειριστή του γραφείου Ευκολιών. Η συμπλήρωση και υποβολή του «Εντύπου» είναι υποχρεωτική και γίνεται ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να παραδώσουν απόβλητα ή όχι.
Δείτε και σχετική ανακοίνωση εδώ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Σχέδιο Αποβλήτων Πλοίων του Δ.Λ.Τ. Θήρας, έχει λάβει Εγκριτική Απόφαση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και συγκεκριμένα έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 3122.3-1.10/52040/2021/16-07-2021 Απόφαση και η οποία εφαρμόζεται στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Δ.Λ.Τ. Θήρας, σε συνεργασία με τους παρόχους, είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν κάθε τύπο αποβλήτου που προέρχεται από κάθε είδους πλοίο/σκάφος που προσεγγίζει στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΔΛΤΘ ακολουθώντας το Εγκεκριμένο σχέδιο αποβλήτων πλοίων.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, διαθέτει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητάς του. Διαθέτει κατάλληλο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και μέσα, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει πιθανά περιστατικά ρύπανσης. Ο εξοπλισμός φυλάσσεται σε κατάλληλη θέση στον Λιμένα Αθηνιό, προκειμένου άμεσα να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό ρύπανσης. Επίσης, το Δ.Λ.Τ. Θήρας, έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης από πετρελαιοειδή με εξειδικευμένη εταιρία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων (Waste Management Plan) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και σύμφωνα με το Άρθρο 9 της με Αρ. Απόφ. 3122.3-15/71164/2021-ΦΕΚ 4790 Β’ 18/10/2021, ένα πλοίο/σκάφος μπορεί να προβεί σε αίτημα εξαίρεσης όταν υπάρχουν επαρκής αποδείξεις ότι πληρούνται οι όροι:

α) το πλοίο εκτελεί τακτική γραμμή με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς,

β) υπάρχει διακανονισμός που εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή τελών σε λιμένα ευρισκόμενο στη διαδρομή του πλοίου ο οποίος:

βα) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα των αποβλήτων και από αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων,

ββ) έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους λιμένες που βρίσκονται στη διαδρομή του πλοίου και

βγ) έχει γίνει δεκτός από τον λιμένα όπου πραγματοποιούνται η παράδοση και η καταβολή, που μπορεί να είναι λιμένας της Ένωσης ή άλλος λιμένας, που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις.

Η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων μπορεί να αφορά ορισμένες ή/και όλες τις κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται στο πλοίο.

Ως πλοία που εκτελούν τακτικές γραμμές με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς θεωρούνται:

α) Τα πάσης φύσης επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά – οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία που εκτελούν προγραμματισμένους πλόες.

β) Τα πλοία που καταπλέουν τουλάχιστον μία (1) φορά ανά δεκαπενθήμερο στο λιμένα διακανονισμού παράδοσης αποβλήτων και καταβολής τελών.

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/χρήστης, πλοίαρχος ή νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας του πλοίου εταιρίας ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μπορεί να εξαιρεθεί είτε από την παράδοση αποβλήτων, είτε από τα τέλη αποβλήτων είτε από την κοινοποίηση του Παραρτήματος ΙΙ (Annex II), είτε συνδυαστικά. Πρέπει να καταθέτει σχετική αίτηση εξαίρεσης στη Λιμενική Αρχή του λιμένα από τον οποίο επιθυμεί να λάβει εξαίρεση  στην οποία να περιλαμβάνονται:

1. Κατάλογος με τους λιμένες κατάπλου.

2. Δήλωση της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, όπως αυτή αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης – SMC, ή του πλοιάρχου αυτού, εφόσον το πλοίο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), αναφορικά με τον λιμένα που πρόκειται να παραδίδει τα απόβλητά του και να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη. Στη δήλωση πρέπει να περιέχεται και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της εξαίρεσης.

3. Βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα διακανονισμού στον οποίο διατίθενται επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις, που εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή τελών στον συγκεκριμένο λιμένα για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Η βεβαίωση πρέπει να είναι πρόσφατη και να μην ξεπερνάει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον, για την εξαίρεση από τα τέλη αποβλήτων του φορέα διαχείρισης, εκτός των ανωτέρω, ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας του πλοίου εταιρίας ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πρέπει να καταθέτει σχετική αίτηση εξαίρεσης στον φορέα που επιθυμεί να λάβει εξαίρεση, συνοδευόμενη από την απόφαση της Λιμενικής Αρχής, καθώς και τη βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα διακανονισμού. Εν συνεχεία, ο φορέας εκδίδει απόφαση καθώς και πιστοποιητικό εξαίρεσης.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που ο πλοίαρχος κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς, μπορεί να υποβάλει το σχετικό «Έντυπο Αναφοράς Ανεπάρκειας των Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων» στο ΔΛΤΘ, ο οποίος και θα κοινοποιήσει και αξιολογήσει το περιεχόμενο της αναφοράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΙΜΟ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο φορέας εκμετάλλευσης του πλοίου, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος του πλοίου που το πλοίο πρόκειται να καταπλεύσει στους λιμένες, οφείλουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν το «Έντυπο Κοινοποίησης Στοιχείων». Η συμπλήρωση και υποβολή του «Εντύπου» είναι υποχρεωτική και γίνεται ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να παραδώσουν απόβλητα ή όχι.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εφαρμογή της διεθνούς συμβάσεως για την αποφυγή ρυπάνσεως της θάλασσας από πλοία, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του 1978 (Marpol 73/78), ρυθμίζει τους τύπους αποβλήτων που μπορούν να απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από πλοία και επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες. Όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση Marpol 73/78.
Η νέα Νομοθεσία περί Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, εφαρμόζεται στους ελληνικούς λιμένες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η απόφαση περί παράδοσης αποβλήτων από τα πλοία στις λιμενικές εγκαταστάσεις, εφαρμόζεται:

α) σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό λιμένα, πλην των πλοίων που εκτελούν τις λιμενικές υπηρεσίες (κατά την έννοια της §2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 και πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά σε κυβερνητική μη εμπορική βάση.

β) σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του (α).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την με αρ. 3122.3-15/71164/2021 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4790/2021), Άρθρο 6, ο φορέας εκμετάλλευσης πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 49/2005 (Α’ 66), με προορισμό λιμένα της Ελλάδας, συμπληρώνει με ακρίβεια το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αυτής και κοινοποιεί τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό στον φορέα διαχείρισης λιμένα που καταπλέει και στην Αρμόδια Λιμενική Αρχή:

α) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιμένας κατάπλου,

β) μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη λιγότερες από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την άφιξη, ή γ) το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 49/2005 και την τροποποίηση αυτού με το Π.Δ. 43/2021, από την ανωτέρω κοινοποίηση εξαιρούνται:

α) τα πολεμικά πλοία, βοηθητικά πολεμικά πλοία και άλλα πλοία που ανήκουν σε κράτος μέλος ή πλοία η εκμετάλλευση των οποίων διενεργείται από κράτος μέλος, και χρησιμοποιούνται για την παραδοχή δημόσιων μη εμπορικών υπηρεσιών,

β) αλιευτικά πλοία, παραδοσιακά πλοία και σκάφη αναψυχής μήκους κάτω των 45 μέτρων, γ) φορτηγίδες μεταφοράς καυσίμων μεταφορικής ικανότητας κάτω των 5000 τόνων, φορτηγίδες εφοδίων και εξοπλισμού για χρήση σε πλοία, οι οποίες εκτελούν πλόες εντός και πέριξ του λιμένα. Η συμπλήρωση και υποβολή του «Παραρτήματος II» είναι υποχρεωτική και γίνεται ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να παραδώσουν απόβλητα ή όχι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο εκπρόσωπος κάθε πλοίου/σκάφους, που πρόκειται να καταπλεύσει στους λιμένες, οφείλουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν το «Έντυπο Κοινοποίησης Στοιχείων» στον Διαχειριστή του γραφείου Ευκολιών. Η συμπλήρωση και υποβολή του «Εντύπου» είναι υποχρεωτική και γίνεται ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να παραδώσουν απόβλητα ή όχι.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ

Τα πλοία/σκάφη που προσεγγίζουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΔΛΤΘ, καταβάλουν στο ΔΛΤΘ πάγιο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με τον τύπο του πλοίου/σκάφους. Με την καταβολή του πάγιου τέλους, οι χρήστες σε επικοινωνία με τον Διαχειριστή των Ευκολιών, μπορούν με δικά τους μέσα να παραδώσουν δωρεάν συγκεκριμένα είδη αποβλήτων (πετρελαιοειδή, λιπαντικά, συσσωρευτές και βρώσιμα λίπη και έλαια). Η παράδοση των στερεών αποβλήτων καθώς και των υπολοίπων τύπων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάροχοι υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων:

1. NORTH AEGEAN SLOPS A.E., Tηλ. 2310 553473/4/5, email: [email protected]

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., Τηλ. 210 4060000, email: [email protected]

Κατόπιν έγκρισης του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων φορτίου, αναλυτικά ανά είδος αποβλήτου παρατίθονται οι πάροχοι και τα στοιχεία επικοινωνίας:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ

Α/Α

MARPOL 73/78

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΧΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

MARPOL Annex I: Πετρελαιοειδή Μίγματα και Κατάλοοιπα (oil & oily water)

Πετρελαιοειδή κατάλοιπα

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42
ΤΚ 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 553473/4/5
FAX: 2310 554027
email:   
[email protected]  

2

MARPOL Annex I: Πετρελαιοειδή Μίγματα και Κατάλοοιπα (oil & oily water)

Λιπαντικά Έλαια

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42
ΤΚ 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310553473/4/5
FAX: 2310 554027
email:   
[email protected]  

3

MARPOL Annex V: Στερεά Απορρίμματα (garbage)

Αστικά Στερεά Απορρίμματα

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42
ΤΚ 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310553473/4/5
FAX: 2310 554027
email:   
[email protected]  

4

MARPOL Annex V: Στερεά Απορρίμματα (garbage)

Βρώσιμα Έλαια & Λίπη

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42
ΤΚ 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310553473/4/5
FAX: 2310 554027
email:   
[email protected]  

5

MARPOL Annex V: Στερεά Απορρίμματα (garbage)

Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα

1. NORTH AEGEAN SLOPS A.E.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

1. NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42
ΤΚ 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 553473/4/5
FAX: 2310 554027
email:   
[email protected]              

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 24
ΤΚ 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 4060000
email:
[email protected]

6

MARPOL Annex IV: Λύματα (sewage)

Λύματα

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.

NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42
ΤΚ 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310553473/4/5
FAX: 2310 554027
email:   
[email protected]  

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΙΟΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟ ΒΛΥΧΑΔΑΣ